Bestil før kl 13 i morgen TORSDAG og vi afsender i morgen ?

Forretningsbetingelser

Nedenfor fremgår LaserTryk.dks forretningsbetingelser (salgs- og leveringsbetingelser) som finder anvendelse mellem bestilleren og LaserTryk.dk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale imellem parterne.

Vær specielt opmærksom på disse fem punkter:

1.3. (farveafgivelse)
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

3.3. (leveringssted)
Leveringsstedet er LaserTryk.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTryk.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

8.3. (mer- eller mindre levering)
LaserTryk.dk forbeholder sig ret til at under-/overlevere med op mod 10 % af bestilt oplag, uden regulering af faktura.

Ved under-/overlevering af bog bestillinger, reguleres faktura efter faktisk leveret antal til stykpris angivet i ordrebekræftelse.

9.3. (drifttab)
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter LaserTryk.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

15. Persondata
Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for LaserTryk.dk's løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos LaserTryk.dk, er iagttaget.

Download forretningsbetingelser
Du kan downloade vores forretningsbetingelser her.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe dig på tlf. 87 303 303 og info@lasertryk.dk.

Ronni Thing
Ronni Thing,
Kundeservicechef

1. Tilbud og aftale

1.1.
Tilbud er bindende for LaserTryk.dk i 30 dage fra tilbudets dato at regne.

1.2.
Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af LaserTryk.dk.

1.3.
CMYK: Ved CMYK print kan forekomme farveafvigelser på +/- 5%.

1.4.
Der kan forekomme en mindre variation/skævhed ved efterbehandling af tryksager (skæring/falsning/ og evt. samling af hæfter) 1/2 - 2 mm +/-

2. Pris

2.1.
Alle priser er ekskl. moms.

2.2.
Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1.
Har bestilleren anmodet LaserTryk.dk om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk, cromalin mm er LaserTryk.dk berettiget til at få dette arbejde betalt med LaserTryk.dks til enhver tid gældende timetakst.

2.2.2.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er LaserTryk.dk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3.
Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4.
Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbudsdatoen gældende valuta i danske kroner. LaserTryk.dk forbeholder sig ret ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3.
Ud over den tilbudte eller aftale pris, er LaserTryk.dk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1.
Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale bestilleren har givet LaserTryk.dk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuld eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter arbejdet er påbegyndt. Overstiger prisen for dette arbejde 300 kr. orienterer LaserTryk.dk inden arbejdet i gangsættes.

2.3.2.
Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4.
Alle priser er beregnet for levering på LaserTryk.dks adresse i Århus (P. O. Pedersens Vej 9, 8200 Århus N.). Omkostninger til transport udover denne adresse og til transportforsikring betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3. Lasertryk bestiller forsikringen på bestillerens vegne, hvis bestilleren gør opmærksom på det.

2.5.
Ønsker bestilleren - og påtager LaserTryk.dk sig - at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6.
Ønsker bestilleren at betale fra en udenlandsk bankkonto skal bestiller betale alle gebyr og omkostninger for overførslen.

2.7.
Vi fakturerer gerne til udlandet, men der pålægges et gebyr på 200 kr. pga. den ekstra administration.

2.8.
Er kunden blevet oplyst om, at der hjemtages en specialvare (f.eks. en specifik papirtype) for at kunne løse kundens opgave til den aftalte pris, forbeholder LaserTryk.dk sig ret til at lave en delfakturering for denne vare, når den er kommet på lager.

2.9.
Skal LaserTryk.dk opbevare en kundes vare eller halvfabrikata (f.eks. specialpapir) på LaserTryk.dks lager i over 1 måned, så har LaserTryk.dk ret til at fakturere kunden kr. 100 pr. måned pr. palle for denne ydelse.

3. Levering

3.1.
Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når LaserTryk.dk arbejde er færdigt.

3.2.
Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har LaserTryk.dk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af LaserTryk.dk leveringsforpligtelser fordyres for LaserTryk.dk er LaserTryk.dk forpligtet til at gennemføre disse såfremt bestilleren erklærer at skadesløsholde LaserTryk.dk ved betaling af den af LaserTryk.dk beregnede merpris.

3.3.
Leveringsstedet er LaserTryk.dk forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko. LaserTryk.dk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne transportforsikring.

3.4.
Pligtaflevering til statslig institution foretages af leverandøren. De pligtafleverede eksemplarer tages fra det bestilte oplag. Oplaget kan efter aftale hæves med antallet til pligtaflevering som debiteres bestilleren.

4. Betaling

4.1.
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 10 dage efter fakturadato.

4.2.
Der påløber rente fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned.

4.3.
På LaserTryk.dks anmodning er bestilleren til enhver tid forpligtet til at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er LaserTryk.dk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4.
Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er LaserTryk.dk berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsforhold

Samtlige varer fra LaserTryk.dk - forbliver til endelig betaling af samtlige fordringer LaserTryk.dks ejendom.

6. Ejendomsret, ophavsret m.v.

6.1.
Skitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset med hvilket teknik disse er fremstillet og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører LaserTryk.dk og må ikke uden LaserTryk.dks godkendelse overlades til trediemand.

6.2.
Hvad LaserTryk.dk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejdet eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilket teknik disse er fremstillet, og uanset med hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse-, præge- eller svejseværktøj er LaserTryk.dks ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6.3.
Det i pkt. 6.2. omhandlende må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

7. Forsinkelse

Indtræffer forsinkelser, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker på nøjagtig bestemt tid.

8. Mangler

8.1.
LaserTryk.dk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

8.2.
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

8.3.
LaserTryk.dk forbeholder sig ret til at under-/overlevere med op mod
10 % af bestilt oplag, uden regulering af faktura.

Ved under-/overlevering af bog bestillinger, reguleres faktura efter faktisk leveret antal til stykpris angivet i ordrebekræftelse.

8.4.
Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. LaserTryk.dk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

8.5.
Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter LaserTryk.dk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

9. Ansvar

9.1.
I tilfælde af forsinkelse af - og i tilfælde af - mangler ved det leverede har LaserTryk.dk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som LaserTryk.dk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden force majeure situation.

9.2.
Forsinkelse eller mangelfuld leverance omfattet af den i pkt. 9.1. omhandlende ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 9.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

9.3.
I tilfælde af forsinkelse eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter LaserTryk.dk ikke for driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for trediemand, jf. dog pkt. 9.4.

9.4.
LaserTryk.dk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager LaserTryk.dk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren LaserTryk.dk skadesløs for et sådant ansvar.

9.5.
LaserTryk.dk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer, o.l. som ikke er LaserTryk.dks, men som er overladt til denne af bestilleren med henblik på opbevaring, herunder opbevaring af arbejder, LaserTryk.dk har udført, jf. pkt. 2.5. LaserTryk.dk er dog ansvarlig såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af LaserTryk.dk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang. Hvis materiale ønskes retur skal der gøres klart opmærksom på dette ved levering af materialet - hertil skal det leveres med frankeret retur emballage.

10. Underleverandører

LaserTryk.dk er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

11. Periodiske skrifter

Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

12. Købeloven

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

13. Tvister

13.1.
Opstår der i anledning af leverancen tvivl om varens kontraktmæssighed m.v. er det vor ret at vælge, om tvisten skal afgøres ved voldgift eller ved de ordinære domstole.

13.2.
Skal sagen føres ved domstolene, skal sagen anlægges ved vort hovedkontors værneting uden hensyn til, hvor køber bor eller opholder sig.

13.3.
Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, etableres voldgiftsretten efter reglerne i "Almindelige Betingelser For Arbejder og Leverancer 1992" §47.

13.4.
Syn og skøn etableres efter reglerne "Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer 1992" §45. Herudover er AB 92 ikke vedtaget vore leverancer.

14. Email markedsføring

14.1. Markedsføringsøjemed
Som kunde hos LaserTryk.dk kan din email-adresse blive brugt i markedsføringsøjemed.

14.2. Tredjemand
Din mailadresse vil aldrig blive videregivet / solgt til trediemand. Du modtager kun information fra LaserTryk.dk-koncernen.

14.3. Interval og relevans
Du modtager kun information fra LaserTryk.dk-koncernen omhandlende relevante produkter. Der udsendes nyhedsbreve 1-2 gange om ugen.

14.4. Afmelding og spørgsmål
Du kan til enhver tid afmelde dig email-serivce på adressen www.lasertryk.dk/nyhedsbrev.

Oplever du problemer med din afmelding eller har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til kundeservice på info@lasertryk.dk.

15. Persondata

Bestillerne indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for LaserTryk.dk’s løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos LaserTryk.dk, er iagttaget.

Kundeservice i verdensklasse

Har du brug for hjælp?

Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Mandag-torsdag: 08:00-22:00
Fredag: 08:00-18:00

Gratis filtjek

Er du i tvivl om din fil kan bruges til trykning?
LaserTryk.dk tilbyder gratis og uforpligtende filtjek.

Læs mere

E-mail service

Må vi skrive til dig, når vi har nedsatte priser og andre nyheder?

Tilmeld nyhedsbrev

Gratis prøver

Se vores flotte trykkvalitet og vurdér hvilken papirtype, der passer til dit behov.

Bestil trykprøver

Skabeloner

Benyt vores skabeloner og slip for bøvl med beskæring, dokumentstørrelse osv.

Læs mere
Loading ...

Din indkøbskurv

 
Ekspres gebyr:
Samlet trykpris : Ekskl. moms, fragt og adm. gebyr
Samlet rabat: